جهت استعلام صحت و اصالت مدرک صادره از سوی کوروش کمپانی، میتوانید با وارد کردن کد ملی و کد پیگیری مدرک، از طریق فرم زیراقدام نمائید.

‌چنانچه شخص استعلام گیرنده نماینده یک شرکت و یا سازمان دولتی بوده و درخواست اخذ استعلام کتبی دارد، می‌تواند از طریق فرم موجود در صفحه تماس با ما نسبت به ارسال پیام اقدام تا مسئول مربوطه در اسرع وقت پاسخ استعلام را کتبا ارسال کند.